วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
นายฌานชินะ ญาณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยพลัง

ความร่วมมือของครูและ
บุคลากรโรงเรียน ชด.ศึกษาฯ

วันที่ 27 เมษายน 2563
นางนิรชา  พันธุพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซ่านสามัคคี
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
และผลกระทบของการนำ
นโยบายการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
นางวาสนา หล้าสุด
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
นางกชวิมล ไชยะโสดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
อ.เมือง สพป.พิษณุโลก เขต 1
การประเมินผลและติดตามผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
(Area base) ด้วยการประยุกต์
ใช้รูปแบบการประเมิน ฯ


วันที่ 20 เมษายน 2564
นางสาวบุญบุษกร รอดคง
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1.รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการอ่าน
การเขียนคำด้วยสระเปลี่ยนรูป
2.รายงานการพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านจับใจความฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
นายเจริญ แสนย่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการยก
ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
นายภาคิญ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดพญาปันแดน
อ.พิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ ร.ร.ป่ากั้งวิทยาฯ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การประเมินโครงกาเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียน ร.ร.บ้านน้ำหมีใหญ่ฯ


วันที่ 22 มกราคม 2564
นายคณิต ทิพย์โอสถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะ
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การประเมินโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน โรงเรียน
บ้านแพะ อ.ทองแสนขัน
ปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 มกราคม 2564
นางสายฝน  นุ่มเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(สาย
งานการสอน)ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2562


วันที่ 14 มกราคม 2564
น.ส.อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
ผอ.โรงเรียนวัดคลองนาพง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาร.ร.วัดคลองนาพง
ปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 มกราคม 2564
น.ส.อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
ผอ.โรงเรียนวัดคลองนาพง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารฯ


วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นายบดินทร์ ฟองใหญ่
ผอ.โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียน ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง
วันที่ 21 ธันวาคม 2563
นางดิศรา พรมโต
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งาน
ระบบ e-GP โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข)


วันที่ 14 ธันวาคม 2563
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนากระบวน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาแม่ ฯ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นางแสงเดือน พรพานิช
นิติกร กลุ่มกฏหมายและคดี
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การดำเนินคดีปกครอง คดี
หมายเลขดำที่ บ.51/2559
คดีหมายเลขแดงที่
บ.32/2561


วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นายเชิดสกุล จันนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แหลมนกแก้ว อ.พิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
นางสาวพัชรนันต์ เกียรติบัณฑิต
นักวิชาการศึกษา ชพ.
รก.นักวิชาการศึกษา ชช.
รก.ศึกษาธิการภาค 17
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
สมอง EF (Executive
Functions)ของเด็กปฐมวัยฯ


วันที่ 21 สิงหาคม 2563
นางปิ่นนรา บัวอิ่น
ศึกษานิเทศก์
สพป.พะเยา เขต 2
รายงานการนิเทศโดยใช้
แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาฯ ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพฯ
วันที่ 27 เมษายน 2563
นายโกมุท  รุยอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 3
การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนฯ


วันที่ 7 เมษายน 2563
นางสาวหฤทัย บุญประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น
สพป.สุโขทัย เขต 2
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรุ้
โดยใช้เทคโนโลีการศึกษาฯ
วันที่ 27 เมษายน 2563
นางนิรชา  พันธุพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซ่านสามัคคี
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
และผลกระทบของการนำ
นโยบายการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ


วันที่ 19 มิถุนายน 2562
นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรี
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนฯ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562
นายชาคริต   ชิวชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ
ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
การประเมินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ร.ร.บ้านน้ำต๊ะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562
นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)
เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop cs6 นร.ม.1
วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562  
นายธีระยุทธ เกตุมี
รอง ผอ.โรงเรียนพิชัย
โรงเรียนพิชัย
สพม.เขต 39
รายงานการประเมินดครงการา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพิชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562
นางณัฏฐา อุ่นแก้ว
ผอ.โรงเรียนวัดพญาปันแดน
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การประเมินโครงการสถาน
ศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานฯ
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
นายโสภณ สีหะอำไพ
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
อ.พิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการประเมินโครงการ
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 26 พฤษภคม 2562
นางฐิตาภา  เอกา
โรงเรียนบ้านแสนขัน
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้หนังสือเสริม
ประสบการณ์ประกอบบทบาท
สมมติฯ
วันที่ 3 มกราคม 2562
น.ส.อลิศรา คิดชอบ
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผลของการจัดกิจกรรมการปั้น
ประกอบอุปกรณ์ที่มีต่อทักษะ
พื้นฐานทางวิทย์ฯ

วันที่  7 พฤศจิกายน 2561
น.ส.ธนพรพรรณ ปานทอง
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษาการอ่านและ
การเขียนคำศัพท์ภาษา
อังกฤษสำหรับ น.ร.ป.4

วันที่  5 พฤศจิกายน 2561
น.ส.ธนิดา บุญมี
โรงเรียนบ้านน้ำพร้าสามัคคี
อ.ท่าปลา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสำหรับ
น.ร.ชั้นป.6

วันที่  20 กรกฎาคม 2561
น.ส.พัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวค่าย
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การประเมินโครงการพัฒนาคุณ
ธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ร.ร.บ้านหัวค่ายฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
นายกิตติ กลัดเจริญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านน้ำลี
อ.ท่าปลา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึก
การอ่านจับใจความสำคัญโดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ


วันที่ 30 มิถุนายน 2561
นางลาวัลย์ ชื่นบาน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการสร้างและพัฒนาคู่มือ
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้น
กลุ่มสัมพันธ์ฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
นางสาวพรทิพย์ คำแสน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ


วันที่ 25 มิถุนายน 2561
นางโสมอุษา เพ็งคำ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดวังกระพี้ฯ
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกหัด
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร [email protected]

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
นายเจษฏาธรณ์ พรมโสภา
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนานักเรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่าย เรื่อง การนำเสนอ
งานโดยใช้ MS PowerPointฯ


วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นายปริญญา สะลิม
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดย
การใช้เอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นางสาวเมย์ แย้งจันทร์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านนายาง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการสร้างและพัฒนา
แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วน
และร้อยละกลุ่มสาระคณิตฯ


วันที่ 22 มิถุนายน 2561
นางจันทร์จิรา เร่งเจริญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561
นางสาวมณีวรรณ เรืองเดช
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รายวิชา ส16101
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ


วันที่ 22 มิถุนายน 2561
นางณัฐสิณี อุปธารปรีชา
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชา คอมพิวเตอร์
(เพิ่มเติม) ง16201

วันที่ 22 มิถุนายน 2561
นางวลินดา วงษ์แก้ว
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมฯ


วันที่ 22 มิถุนายน 2561
นางพนิดา  อรุณศรี
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่องมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561
นางสาวชญานิษฐ์ กาใจตรง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น ม.4 โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมฯ


วันที่ 10 มิถุนายน 2561
นางริสรา ปั้นคุ่ย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 ฯ
อ.ลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการจัดกิจกรรมแบบสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการฯ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
นายศุภณัฐ  อ้นน่วม
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นางสาวกนิษฐา  ทัพมอญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรม
การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค์ ฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นางดวงฤดี  มะทะการ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้
กิจกรรมกลางแจ้งฯ 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นางภาริษา แก้วบุตรดี
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานผลการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยวิธีการเรียนรู้ฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
นางอรอนงค์  เพ็งป่าแต้ว
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อ.ทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนคำควบกล้ำฯ


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้เทคนิค KWL  PLUS 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นางเตือนใจ ชารีวัลย์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานผลการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรือ่งการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำขั้นพื้นฐานฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
นางสาวทิศากร สิริคุณาลัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม
กินเป็น ใช้เป็น เน้นคุณภาพ
เรื่องการเลือกซื้ออาหารฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
นางสาวอภิชญา เทียนไชย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตฯ)
อ.ตรอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้าง
เกมด้วยโปรแกรม MS-Excel
2013

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
นางสาวสุกัญญา แสงกล้า
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานผลการฝึกสมาธิ
ของเด็กชั้นอ.3 ด้วยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
นายศุภวิชญ์  ทาต่อย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดดอยแก้ว
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความสำคัญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
น.ส.อัจฉราวรรณ กองศิลป์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ของเด็กชั้น อ.2 ฯ
วันที่ 30 เมษายน 2561
น.ส.ฉันทนา มณีขาว
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดช่องลม
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
พัฒนาการอ่าน ฯ

วันที่ 26 เมษายน 2561
นายเทวิน  ปัญญาธิ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดวังยาง
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ ฯ
วันที่ 28 มีนาคม 2561
นางสาวสมจิตร แก้วตา
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานผลพัฒนาการจัดกิจกรรม
โดยใช้หนังสือภาพภาษาพาสนุกฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2561
นางสาวอธินา ขัดผาบ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
อ.ตรอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านการเขียนสะกดคำฯ
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
นายพิทพงศ์  เดือนหงาย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่าสัก
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
การสร้างเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง ร่างกายของเราฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
นางสาวธนกร คงพัวะ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อ.ทองแสนขันสพป.อุตรดิตถ์เขต1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
พัฒนาการอ่านจับใจความฯ
วันที่ 29 กันยายน 2560
นางจิระประภา บุญประจง
นักทรัพยากรบุคคล-
ชำนาญการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น
อัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20 กันยายน 2560
นางพัทธนันท์  อินทิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อ.เมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธี
สอบราคา
วันที่ 27 กันยายน 2560
นางนพวรรณ แก้วมหานิล
โรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯ
อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
นายจิโรจน์ สุพัฒน์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและฯ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ผลการพัฒนาชุดนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนฯ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
นางสาวสายหยุด โตรัตน์
โรงเรียนบ้านหาดทับยา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยการอ่านฯชั้นป.3

วันที่ 22 มีนาคม 2560
นางสุภาพร แสงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนภาษา
อังกฤษฯ
วันที่ 22 มีนาคม 2560
นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบร่วมมือเรื่องโปรแกรม
นำเสนองานเสริมสร้างวินัย

วันที่ 22 มีนาคม 2560
นางกัลยรัตน์  คัมภีรทัศน์
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม MS Excel 2010
วันที่ 22 มีนาคม 2560
นางจรัสลำไพ พงศ์พงัน
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นายวิเนต จันทร์วิจิตร
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การควบคุมระบบเบิกจ่าย
(Account Payable:AP
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นางกนกพร ทาเหล็ก
หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การเงินการบัญชีชอง
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
นางสาวปาณิสรา เดชนันท์
โรงเรียนผาเต่าพัฒนา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
การพัฒนาการเขียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ
เสริมทักษะฯ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
นางสาวจินตนา อินดา
โรงเรียนพิชัย อ.พิชัย
สพม.39
ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคฯ

วันที่ 17 ตุลาคม 2559
นายไพบูลย์ จุลญาติ
โรงเรียนบ้านห้วยคอม
อ.น้ำปาด สพป.อต.2
รายงานผลการพัฒนาชุด
กิจกรรมสุขภาพดี ชีวี
ปลอดภัยฯ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
นางสาวบุญเกลียว รอดคง
โรงเรียนบ้านกองโค
อ.พิชัย สพป.อต.1
รายงานผลการจัดประสบการณ์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
นางสาววิมลา ดีแท้
โรงเรียนชุมชนเมือง
ปากฝาง อ.เมือง
สพป.อต.1
การพัฒนาการคิดของน.ร.
โดยใช้เทคนิคการสอนฯ
วันที่ 7 ตุลาคม 2559
นางไพรินทร์ สกุลโพน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ สพป.อต.1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
นางเบญจรัตน์ ครุฑผาสุข
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาการอ่าน
และการเขียนคำควบกล้ำ
กลุ่มสาระภาษาไทยฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
นายสมชาย โตลำดับ
โรงเรียนบ้านนายาง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาชุด
วิทยาศาสตร์ โดยใช้
วิธีการเรียนรู้ฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2559
นางศิริรัตน์ ถมยา
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการคิด
การใช้ภาษาไทยฯ
วันที่ 18 มีนาคม 2559
น.ส.นิตยา อินชาญ
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาบทเรียน
สำเร็จรูปเรื่องการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม MS-Excel ฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2559
น.ส.บุญบุษกร น้อยคง
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะเพื่อการอ่านและการ
เขียนคำมาตราไทยฯ
วันที่ 18 มีนาคม 2559
สิริพร  ดีน้อย
โรงเรียนบ้านในเมือง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
นางลำแพน  ดีนิล
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ฯ
ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 มกราคม 2559
นางณัฐชริกา คำฟอง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
รายงานการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ฯ

วันที่ 11 มกราคม 2559
น.ส.พัชรินทร์ ไชยนิลวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การจัดทำแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ
วันที่ 4 มกราคม 2559
นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..การพัฒนาบทเรียนบนเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ
การจัดการเรียนการสอนLMS

วันที่ 30 ธันวาคม 2558   
นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิต)
อ.ตรอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมชุดอร่อยกับ
อาหารพื้นบ้านไทยฯ
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
นางวิภาดา พันธุ์ทหาร
โรงเรียนบ้านวังปรากฏฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาชุดฝึก
ทักษะการฟังและทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ ฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน  2558
นางลาวัลย์  ชื่นบาน
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมฯ ชั้น ป.1
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
นางสุนีนารถ งามนาท
โรงเรียนบ้านหัวค่าย
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..การพัฒนาการอ่านและการ
เขียนคำที่มีตัวสะกดชั้นป.3

วันที่ 28 ตุลาคม  2558   
นายธีระยุทธ เกตุมี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม.เขต 39
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องหลักการแก้
ปัญหาด้วยโปรแกรมภาษาฯ
วันที่  3  กันยายน  2558   
นางบุญมา  คำจ้อน
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
รายงานการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะเรื่องการพัฒนาการอ่าน
และการเขียนฯ

วันที่  19  สิงหาคม 2558   
นายธิติวุฒิ มังคลาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..ผลการดำเนินงานโครงการ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนนจบฯ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นายสกุล นาพันธ์ นิติกร
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
.การสอบสวนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฯ

วันที่  4  สิงหาคม   2558   
นางกาญจนา อภัยภักดี
โรงเรียนบ้านเหล่า
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม
หน่วยของสมบัติของวัสดุใน
ชีวิตประจำวันกลุ่มสาระฯ
วันที่  4 พฤษภาคม 2558 
นางสิริบูรณ์ ใฝ่ใจ
โรงเรียนวัดพระฝาง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้ชุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนคำฯ

วันที่  29  พฤษภาคม   2558   
นางสุนิษา ดีแท้ 
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..รายงานผลการใช้และพัฒนา
แบบฝึกเสริมทักษะคณิต
ศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ ฯ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
นางนิพัทธา นาคมี 
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคKWL PLUS

วันที่  4  พฤษภาคม  2558  
นายยงยุทธ ใฝ่ใจ
โรงเรียนบ้านปางหมิ่น
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนคำที่มีตัว
การันต์ กลุ่มสาระฯ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
นายพยนต์  เงินเมือง 
โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การประเมินโครงการเสริม
สร้างและพัฒนาคุณลักษ
ณะอันพึงประสงค์ของน.ร.


วันที่  21  เมษายน   2558   
นายเศกสรรค์ นพศิริ 
โรงเรียนบ้านวังแดง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
หลักการใช้ภาษาเรื่องคำและ
ประโยค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
วันที่ 17 เมษายน 2558
นางเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด
รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
สพปอุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน ชุดหลัก
ธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตฯ

วันที่  20  เมษายน   2558   
นางจันทรา นิลแนม 
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 รายงานการพัฒนาการอ่าน
และเขียนคำควบกล้ำโดยใช้
สื่อประสมกลุ่มสาระฯ
ชั้นป.3
วันที่ 13 มีนาคม  2558
นางอำพร เหลืองอ่อน 
โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
รายงานการพัฒนาบทเรียน
สำเร็จรูปสร้างสุขภาพกายฯ

วันที่  20  มีนาคม   2558   
นายสุพจน์ แห้วเพ็ชร 
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาการอ่านและ
การเขียนคำอักษรนำโดยใช้
แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน

วันที่ 9 มีนาคม 2558
นายอารัญญู แก้วอุดรศรี
โรงเรียนวัดโรงม้า
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การประเมินโครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  13  กุมภาพันธ์   2558   
ไตรรัตน์  วิสิทธิศาสตร์
โรงเรียนวัดสารอด เขตราชบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การบวก การ ลบฯ
วันที่ 21 มกราคม 2558
นางพิณนภัส ตลอดพงษ์
โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณและการหารฯ


วันที่  29  ธันวาคม   2557   
นางสาวณัฐชยา สว่างศรี 
โรงเรียนบ้านเหล่า อ.ตรอน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
นางเจนนภา บุญกลิ่น
โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาแบบ
ฝึกเสริมทักษะการอ่านจับ
ใจความชั้นประถมศึกษาฯ


วันที่  29  ธันวาคม   2557   
นางกาญจนา พรมเอี่ยม 
โรงเรียนชายเขาวิทยา
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการ
อ่าน การเขียนสะกดคำที่มีสระ
ในภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.1
วันที่ 29 ธันวาคม 2557
นางศิริกาล แก้วก่า
โรงเรียนชายเขาวิทยา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะหลักการใช้ภาษาเรื่อง
ชนิดของคำกลุ่มสาระฯ


วันที่  3  ธันวาคม   2557   
นางชัญญาภัค ถีระแก้ว
โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทย์ฯ ของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดฯ
วันที่ 1ธันวาคม 2557
นางสุนีย์ ธิช่างทอง
โรงเรียนบ้านบึงพาดฯ
อ.ตรอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้หนังสือคำคล้อง
จองประกอบภาพพัฒนาทักษะ
ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยฯ


วันที่  24  พฤศจิกายน  2557   
นายประจักษ์ ทองอิ่ม 
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบ
การสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานฯและ
เทคโนโลยีงานประดิษฐ์) ชั้น ม.2
วันที่  24 พฤศจิกายน 2557
นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการทดลองใช้ชุดฝึก
ทักษะงานประดิษฐ์เศรษฐกิจ
พอเพียง สาระการเรียนรู้ฯ

วันที่  13  พฤศจิกายน  2557   
นายสมชาย ชิวชื่น 
โรงเรียนประชาชนอุทิศ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
สะกดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ชั้นป.2 ฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
นายวสันต์ ชุ่มเย็น
โรงเรียนประชาชนอุทิศ
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้าง
เสริมสุขภาพสมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค สำหรับนักเรียนฯ


วันที่  28  ตุลาคม  2557   
นางสาววิมลา ดีแท้์ 
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ5E กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าฯ
วันที่  27  ตุลาคม  2557
น.ส.สาวิตรี คล้ายจันทร์
โรงเรียนสาธิตฯ ต.นครชุม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
การส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียน
รู้ที่มีต่อความสำเร็จของการ
บริหารการศึกษาของ


วันที่  17  ตุลาคม  2557   
นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตรา
ร.ร.บ้านบึงท่ายวน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาเอกสารประ
กอบ การเรียนงานประดิษฐ์ของ
ประดับตกแต่งกลุ่มสาระการฯ
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
นางนงนุช กูลไข
โรงเรียนบ้านข่อยสูง
อ.ตรอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา
อังกฤษฯ


วันที่  3  ตุลาคม  2557   
นายจุฬา  ตรีพุฒ 
โรงเรียนบ้านหนองกวาง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การสร้างและพัฒนาเอกสาร
ประกอบ การเรียนฯ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายสกุล นาพันธุ์  นิติกร
ชำนาญการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การสอบสวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูก
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย


วันที่  26  กันยายน  2557   
นางศิริกัญญา สุวรรณประภา 
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบท
ประยุกต์สำหรับนักเรียนป.6
วันที่ 23 กันยายน 2557
นายสมพงษ์ สังเวียนวงศ์
โรงเรียนวัดน้ำใส
อ.ลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะภาษาไทย ชุดชนิด
ของคำฯ


วันที่  17  กันยายน  2557   
นางวรรธณา คงรอด 
ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ
อ.ตรอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบโมเดลฯ
วันที่ 11 กันยายน 2557
นางจินดา นนทิตบุตร
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อ.ลับแล สพม.39
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความ
สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้


วันที่  25  สิงหาคม  2557   
นางปราณี คุ้มปากพิง
โรงเรียนบ้านฟากบึง 
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบ
การเรียนรู้งานประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุ
ลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
วันที่  17  กรกฎาคม  2557
นางขวัญตา ม่อมดี
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้เกมการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะ พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็ก


วันที่  5  กรกฎาคม  2557   
นางปัญจมาศ ทองศรี
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
พัฒนาการอ่านและการเขียน
คำตามมาตราตัวสะกดกลุ่มฯ
วันที่  26  มิถุนายน  2557
นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง
โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการ
การใช้แหล่ง เรียนรู้และนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมฯ


วันที่  10  มิถุนายน  2557   
นางรันได แก้วคง 
โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาบทเรียน
สำเร็จรูปเรื่องมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ

วันที่  3  มิถุนายน  2557
นางจีรวรรณ แก้วบุตรดี
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการสร้างและผลการ
ใช้ชุดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมพื้นฐาน


วันที่  2  มิถุนายน  2557   
นายบัณฑิต ทำนุพันธุ์
โรงเรียนบ้านดารา
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาบทเรียน
สำเร็จรูปกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่  7 พฤษภาคม 2557
นางสุทธรัตน์ สงคราม
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
อ.พิชัย  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้สื่อประสม
เพื่อพัฒนาทักษะ


วันที่  17  เมษายน  2557   
นางรพีพร พรหมน้อย
โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดย
ใช้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ฯ
วันที่  25  มีนาคม  2557
นางเสาวนีย์ ปานเกิด
โรงเรียนบ้านกองโค
อ.พิชัย  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
คล่องเขียนคล่องตัวสะกดไม่
ตรงมาตราฯ


วันที่  24  มีนาคม  2557   
นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง
โรงเรียนบ้านปากคลอง 
อ.พิชัย  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมฯ
วันที่  21  มีนาคม  2557
น.ส.หรรษา ภูมิประเทศ
โรงเรียนวัดพระฝาง 
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ฯ

วันที่  19  มีนาคม  2557   
นายพีรวัส  ทองตีฆา
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบ
การเรียน ง 22101 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานฯ
วันที่  14  มีนาคม  2557
นางสาวสายหยุด โตรัตน์
โรงเรียนบ้านหาดทับยา
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาหนังสือส่ง
เสริมการอ่านชุดรักสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ


วันที่  14  มีนาคม  2557   
นางลัดดาวัลย์ พาจันทร์
โรงเรียนบ้านปางวุ้น
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม
สระไทยใช้คล่องต้องวิธีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นป.1
วันที่  11  มีนาคม  2557
นายสมศักดิ์ คำลือมี
โรงเรียนบ้านแหลมทองฯ
อ.ตรอน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการประเมินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


วันที่  3  มีนาคม  2557   
นางสาวสมคิด โตทินา
โรงเรียนวัดพญาปันแดน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนคำ
ควบกล้ำฯ
วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2557
นางรุ่งนภา โอวภกรณ์ 
โรงเรียนวัดดอย
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
พัฒนาการใช้คำและประโยคใน
ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนร
ู้

วันที่  27  มกราคม   2557   
นางดวงฤดี  มะทะการ
โรงเรียนบ้านนายาง
อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการใช้หนังสือคำคล้อง
จองประกอบภาพ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางการพูดฯ
วันที่  16  มกราคม  2557
นางทองสุข เนียนเฮียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.สุโขทัยเขต2
การสร้างและพัฒนาชุดการสอน
เสริมทักษะการบวกและการลบ

วันที่  13  มกราคม   2557   
นางนิตยา แฟงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
อ.เมือง  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมเสริม ทักษะทางวิชาการ
แบบองค์รวมฯ
วันที่  25  ธันวาคม  2556
นางสมพร ราชเฉลิม
โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ
อ.ตรอน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ ระบบจำนวน
เต็มวิชาคณิตฯ

วันที่  2  ธันวาคม   2556   
นางคมดาว โสดา
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นป.1
วันที่  26  พฤศจิกายน 2556
นางอัญชลี เชตะมี
โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ
อ.ตรอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การอ่านการเขียนสระและพยัญชนะ
ที่มีตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกฯ


วันที่  9  ตุลาคม   2556   
นางทัศนา จันทร์ชุ่ม
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
อ.เมือง  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
การอ่านการเขียน ที่มีอักษรนำและ
ทักษะสำหรับผู้เรียน
วันที่  4  ตุลาคม  2556
นางสำราญ อินจุ้ย
โรงเรียนบ้านวังปรากฎฯ 
อ.ทองแสนขัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละ
เล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัย


วันที่  12  กันยายน   2556   
นางกาญจนา อภัยภักดี
โรงเรียนบ้านเหล่า
อ.ตรอน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ชุดการดำรงชีวิตฯ
วันที่  22  สิงหาคม  2556 
นางสาวปวิชญ์ตรา ยิ้มมี
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน  
อ.ตรอน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4
สารในชีวิตประจำวันฯ


วันที่  8  สิงหาคม   2556   
นางทัศนีย์ ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านวังปรากฏฯ 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการ
ประดิษฐ์ งานใบตองกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานฯ และเทคโนโลยี
วันที่  2  สิงหาคม  2556
นายสุนทร อองกุลนะ
ศน.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมฯ


วันที่  30  กรกฎาคม   2556   
นางละมัย บทไธสง
โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1.การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการอ่านและเขียน
คำฯ
2.รายงานผลการใช้ฯ
วันที่  25  กรกฎาคม  2556
นางสุวรรณี ไชยศรี
โรงเรียนชายเขาวิทยา
 อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านและ การเขียนคำที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรากลุ่มสาระฯ


วันที่  5  กรกฎาคม   2556   
นางพัชรินทร์ ชำนาญ
โรงเรียนหนองกลายฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายงานการพัฒนาการฝึกเสริม
ทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ
ตามมาตรา
วันที่   4  กรกฎาคม 2556
นายภานุ พรหมน้อย
โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 
อ.ทองแสนขัน  จ. อุตรดิตถ์  
การดำเนินการประเมินโครงการฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่  4  กรกฎาคม   2556   
นางกมลทิน พรมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม.39  
การเสริมแรงโดยใช้การสะสม
คะแนนด้วยตนเองวิชาการเขียน
โปรแกรมฯ
วันที่   26  มิถุนายน 2556
นางอาริศรา มาศรี
โรงเรียนบ้านหนองกวาง 
อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
การอ่านและการเขียนคำฯ


วันที่   26  มิถุนายน   2556   
นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์  
การสร้างความคงทนในการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเสริมทักษะฯ
วันที่  20  มิถุนายน 2556
นายอุเทน แก้วทิ
โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวด
ล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน


วันที่   18  มิถุนายน   2556   
นายศิริชัย ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย เรื่องการอ่านและการเขียนฯ
วันที่   16  พฤษภาคม  2556
นายไพบูลย์ โล่ห์พานิช
โรงเรียนวัดใหม่ 
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  
รายงานการพัฒนาการอ่านสรุปการ
เป็นแผนที่ ความคิด(Mind
Mapping)โดยใช้หนังสือการอ่านฯ


วันที่   10  พฤษภาคม   2556   
นางรัตนา ถิ่นเปลี่ยน
โรงเรียนบ้านขุนฝาง 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทยฯ
วันที่   7  พฤษภาคม 2556
นางศิริกาล แก้วก่า
โรงเรียนชายเขาวิทยา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะหลักการใช้คำในภาษาไทย
ชั้นป.5

วันที่   22   เมษายน   2556   
นางพูลสิรี ศรีทองอ่อน
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
พัฒนา การใช้คำในภาษาไทยฯ
วันที่   5   เมษายน  2556
นางสมพร อินทกุศล
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
อ.น้ำปาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรฯ

วันที่  28  มีนาคม  2556   
นายอุดม วัฒนาเมธากุล
โรงเรียนศรีอุทิศ
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการพัฒนาบทเรียน
สำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและฯ
วันที่   27   มีนาคม   2556
นายโสภณ เขียนงาม
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพและฯ

วันที่   27   มีนาคม   2556   
นางนัฏฐา อุ่นแก้ว
โรงเรียนแหลมนกแก้ว
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมเกม
และการเล่น ระดับชั้นอ.2 ฯ
วันที่   25   มีนาคม   2556
นายนเรศ สุขเกษม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
การประเมินโครงการพัฒนาบรรยา
กาศ/ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

วันที่   14   มีนาคม   2556   
นายกมล เมิดไธสง
โรงเรียนบ้านปางหมิ่น
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
รายงานการประเมินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
วันที่   13   มีนาคม   2556
นายพร ดังดี
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนา
ระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านผักขวงฯ

วันที่   6   มีนาคม   2556   
นางสาวภุมรินทร์ พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดผาจักร 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นป.5
วันที่   4   มีนาคม  2556
นางหนึ่งฤทัย โตมิ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิว
เตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างWebpage
ด้วยโปรแกรม Namoฯ

วันที่   26   กุมภาพันธ์   2556   
นางสาวจิระประภา สายญาติ
โรงเรียน อนุบาลอุตรดิตถ์
อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
พัฒนาการอ่านและการเขียนคำใน
ภาษาไทย สำหรับป.3
วันที่   22   กุมภาพันธ์  2556
นายเสวก มูลเขียน
โรงเรียนบ้านผักขวง 
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนฯ

วันที่  11  กุมภาพันธ์   2556
นางรินทร์ดา ภูคองตา
โรงเรียนบ้านนาอิน 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านและเขียนคำที่สะกด
ไม่ตรง ตามมาตรากลุ่มสาระฯ
วันที่  5  กุมภาพันธ์   2556
นางวิภาดา พันธุ์ทหาร
โรงเรียนบ้านวังปรากฎฯ
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ

วันที่  30  มกราคม   2556
นางชม  ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ
อ.ทองแสนขันจ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่องการอ่านและการเขียนคำฯ
วันที่  15  มกราคม  2556
นางสุรีย์ โทนทอง
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การดำรงพันธุ์ฯ

วันที่  14  มกราคม   2556
นางเรวดี  ศรลัมพ์
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการใช้วิธีการสอนแบบ
อริยสัจ เรื่องเบญจศีลเบญจธรรม
ที่มีผล ต่อการพัฒนาฯ
วันที่  4  มกราคม   2556
นางถนอม บัวนุช
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ  
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการวิจัยแบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นป.6

วันที่  28  ธันวาคม   2555
นายวินัย อุไรกุล โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษ
ส่วน การบวก การลบ ฯ
วันที่  28  ธันวาคม   2555
นางนาตยา เกตุวงศ์
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ  
อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์
การประเมินโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน

วันที่  18  ธันวาคม   2555
นางอมรรัตน์ วุฒิเดช
โรงเรียนบ้านวังปรากฎฯ
อ.ทองแสนขันจ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม
เรื่องไม้ดอกไม้ประดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วันที่  9  พฤศจิกายน   2555
นางพรรณพิมล มีแก้วแกม
โรงเรียนบ้านน้ำพี้ฯ
สพป.อุตรดิตถ์  เขต 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่าน การเขียนคำและ
การผันวรรณยุกต์กลุ่มสาระฯ

วันที่  6  พฤศจิกายน   2555
นางพิมพร ทองก้อน
โรงเรียนบ้านขุนฝาง
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนคำในบท
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555
สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ
โรงเรียนบ้านดงช้างดี  
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนา
ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

วันที่  5  พฤศจิกายน   2555
นางเฉลียว เชื้อต่อมา
โรงเรียนวัดน้ำใส  
อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ
กลุ่มสาระฯ ป.3
วันที่  15  ตุลาคม   2555
นายสมคิด เมืองก่อ
โรงเรียนร้องประดู่ฯ  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนร้องประดู่ฯ

วันที่  21  กันยายน   2555
นางลำเพย อุ่นทอง
โรงเรียนวัดพระฝาง
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ การอ่านจับใจความกลุ่ม
สาระการเรียนภาษาไทย ชั้นป.3
วันที่  22  สิงหาคม   2555
นางสมคิด  เชื้อเดช
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตฯ
เรื่อง การแก้ โจทย์ปัญหาฯ

วันที่  14  กรกฎาคม   2555
นางนิรชา   พันธุพัฒน์
โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว  
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
รายงานโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน
วันที่  3  กรกฎาคม   2555
นายขวัญธิชล  บุญกาวิน
โรงเรียนบ้านหนองกวาง  
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
การประเมินโครงการการพัฒนา
งานวิชาการ

วันที่  22  มิถุนายน  2555
นายกิตติกุล แย้งจันทร์
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
การประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
วันที่  18  พฤษภาคม  2555
นางกชกร ใสแจ่ม
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก
การลบ การคูณและ การหารเศษ
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ

วันที่  10  พฤษภาคม  2555
นางทัศนีย์  แห้วเพ็ชร
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การฟังและทักษะการพูดภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้น ป.5
วันที่  8  พฤษภาคม  2555
นายสุพจน์  แห้วเพ็ชร
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่องระเบียบแถว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญฯ

วันที่  2  พฤษภาคม  2555
นางวณกร  มะโน
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ช่วยราชการ สพม.39
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบ
การ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษฯ
วันที่  12  เมษายน  2555
นางมาลัย เมณฑ์กูล
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการ
แนะแนวอาชีพของนักเรียนชั้น
ม.3

วันที่  12  เมษายน  2555
นางสุขพร เถลิงศก
โรงเรียนบ้านปากคลอง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น ป.6 ฯ
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
นางณัฐกานต์ พลอาสา
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการสร้างและ
การใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะฯ คณิตศาสตร

วันที่  28  มีนาคม  2555
นายอาคม พรอิสริยะเจริญ โรงเรียนบ้านซ่านฯ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รายงานพัฒนาการใช้นิทานส่ง
เสริมคุณธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและฯ
วันที่  26  มีนาคม  2555
นางดารุณี นาคะพงษ์
โรงเรียนบ้านนาอิน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการ
เรียน ชุด "ตามรอยพ่อขออยู่อย่างฯ

วันที่ 14 มีนาคม  2555
นายเสริม พันธุ์พิศาลสหกิจ
โรงเรียนบ้านวังแดง จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม
พัฒนา ทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้น ป.6
วันที่ 16 มีนาคม  2555
นางรุ้งราวรรณ เขียวพิยะ
โรงเรียนบ้านไชยมงคล 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จ
รูป เรื่องการ สร้างเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิตฯ


วันที่ 8  มีนาคม  2555
นางศิวิลัย อ่วมอ่ำ
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รายงานการพัฒนาเอกสารประ
กอบการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมฯ
วันที่ 1 มีนาคม  2555
นายบุญญวัฒน์ กาทอง
โรงเรียนวัดแม่เฉย
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
การสร้างบทเรียน สำเร็จรูปชุด
การสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
:นางรุ่งอรุณ รัศมีจันทร์
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาทักษะทาง ภาษาโดย
ใช้หนังสือประกอบภาพคำ
คล้องจอง ชั้นอ.1
วันที่ 5 มกราคม 2555
นายบุญส่ง  บุญเอม
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
บทคัดย่อฯผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมการฝึกความอ่อนตัวเพื่อ
เพิ่มทักษะ การเล่นวอลเล่ย์บอลฯ


วันที่ 4 มกราคม 2555
นางกาละเกษ  บุญเอม
โรงเรียนวัดดอกไม้
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบ
ฝึกเสริมทักษะฯ
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
นายประสิทธิ์ ชุมศรี รองผอ.
เชี่ยวชาญ สพป.สุราษฏร์
ธานีเขต 2 รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติฯ