ของ :

นางทัศนีย์  แห้้วเพ็ชร

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ   

         การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้รายงานเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ จำนวน 19 คนซึ่งเป็นประชากรทั้งหมด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านเกาะเครื่องมือที่ใช้รายงาน
ได้แก่ แบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการฟังและ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด เท่ากับ85.61/84.27ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สูงขึ้น คือเมื่อนำไปเทียบกับค่า t พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการฟังและทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านความพึงพอใจนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมที่นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้

  download    pdf     doc