ของ :

นางกาละเกษ บุญเอม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดดอกไม้
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


บทคัดย่อ

         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองโดยฝึก ให้มีการคิด
อย่างเป็นระบบมีเหตุผลมีระเบียบแบบแผน สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกิดทักษะ ในการเรียนรู้  ดังนั้นการศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80หาดัชนี
ประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นและศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 
โรงเรียนวัดดอกไม้  อำเภอพิชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
จำนวน  12  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  15   เล่ม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ มีค่าความยาก(P) ตั้งแต่  0.24 
ถึง  0.80  ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่  0.29  ถึง  0.86  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rtt) 
0.79 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำนวน 15  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง  0.39  ถึง  0.95 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานใช้  t - test  

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ  ดังนี้
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
81.76./85.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเท่ากับ  0.76  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ  76.00
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.40 
.....โดยสรุป  ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ทำให้ได้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถนำไปพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

  download    pdf    doc