ของ :

นางรุ้งราวรรณ เขียวพิยะ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านไชยมงคล
อำเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ   รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางรุ้งราวรรณ เขียวพิยะ  ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านไชยมงคล   อำเภอตรอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านไชยมงคล ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูู้้สุขศึกษาและ
พลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไชยมงคล
ก่่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิต  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านไชยมงคล ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  หลังจากเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนนักเรียน 12 คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554   สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์   เขต  1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
เป็นการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 
ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมงวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสำเร็จรูป เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนใช้การทดลอง
ค่าสถิติ  t-test  และความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
1.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มีค่าเท่ากับ  90.28/87.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลอง
ใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
โดยใช้สถิติ   t-test  Dependent โดยหลังทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 
อยู่ในระดับพอใจมาก

  download    pdf    doc