ของ :

นางสิริบูรณ์ ใฝ่ใจ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดพระฝาง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  download    pdf   word