ของ :

นางสมพร  อินทกุศล

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

                                              บทคัดย่อ

   การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5E  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้และ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 2  จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเรื่องวัสดุรอบตัวเรา  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5E  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การแจกแจงแบบ t  ( t – test  dependent )

ผลการศึกษาพบว่า

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
จำนวน 10  แผน ๆ ละ 2  ชั่วโมง  รวม  20  ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
( IOC )  0.60 – 1.00  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.30 / 86.13 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E   กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5E  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับพอใจมากที่สุด

 

  download    pdf    doc
  visitorFree Site Counters