ของ :

นายโสภณ เขียนงาม
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
อำเภอเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


บทคัดย่อ 

       การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จ
รูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ในครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 13  คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนา
ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต จำนวน  20  ข้อ
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน  10  ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน
สำเร็จรูป คะแนนจากการทำกิจกรรม และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพื้นฐาน  การหา ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประเมินระดับ และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติ
ทดสอบที  (t – test)
      ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.23 / 84.17  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผล
การพัฒนาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25.00  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป อยู่ในระดับมากที่สุด  download    pdf     word