ของ :

นางนัฏฐา อุ่นแก้ว
โรงเรียนแหลมนกแก้ว
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


บทคัดย่อ 

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเกมและ
การเล่น เพื่อพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบจริยธรรมเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมและการเล่นเพื่อพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย
ประชากรที่ใช้ในศึกษาได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแหลมนกแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2553 จำนวน 11 คน เป็นนักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 7 คน เครื่งมือที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย 1)ชุดกิจกรรมเกมและการเล่นเพื่อพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย
จำนวน 3ชุด จำนวน 54 เกม และแผนการจัดประสบการณ์จำนวน 3ชุด รวม 54 แผน
2) แบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยใน 3 ด้าน คือด้านความมีระเบียบวินัย
ด้านความสัมคคี และด้านความซื่อสัตย์ จำนวน 15 ข้อ ดำเนินการโดยสังเกตพฤติกรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรม แล้วจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ๆละ
3 ครั้งๆละ 30 นาที รวม 54 ครั้ง แล้วสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test
Dependent)ผลการศึกษาพบว่า
1. การจัดกิจกรรมเกมและการเล่นเพื่อพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 2
มีความเหมาะสมมากที่สุด และประสิทธิภาพเท่ากับ 87.44/88.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80  ที่กำหนด
2. พฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมเกมและการเล่น
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
จริยธรรมในแต่ละด้าน พบว่าจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความสามัคคี
แลด้านความซื่อสัตย์ หลังการจัดกิจกรรมเกมและการเล่นเพื่อพัฒนาจริยธรรม สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ที่สถิติ  .01 ทุกด้าน  download    pdf     word