ของ :

นางลำเพย อุ่นทอง

ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดพระฝาง อ.เมือง
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download    pdf      .doc