ของ :

นางเฉลียว เชื้อต่อมา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดน้ำใส
อำเภอลับแล
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ   ...รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดน้ำใส ปีการศึกษา 2554


บทคัดย่อ 

  download    pdf