ของ :

น.ส.รินทร์ดา ภูคองตา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านนาอิน
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

       การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
และเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านนาอิน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 28 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด
คือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 12 แผน
แบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน30 ข้อ ที่มีค่า ความยาก (P) ตั้งแต่
0.35 ถึง 0.68 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.30 และมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.71/80.36 ซึ่งเท่ากับกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

  download    pdf    doc