ของ :

นางกชกร ใสแจ่ม

ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ :
    1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
    2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรุ้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วน กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์
    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์

.....รายละเอียดเพิ่ม ดาวน์โหลด

  download    pdf