ของ :

นางรุ่งอรุณ รัศมีจันทร์

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ   รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้หนังสือ
ประกอบภาพคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง   อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางรุ่งอรุณ รัศมีจันทร์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน   อำเภอพิชัย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา  2553

บทคัดย่อ 
             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือ
ประกอบภาพคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  มีการดำเนินการดังนี้  คือ 
1)  พัฒนาและหาคุณภาพหาประสิทธิภาพหนังสือประกอบภาพคำคล้องจอง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1   ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  และ
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้หนังสือ
ประกอบภาพ      คำคล้องจองเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับเด็กที่เป็น กลุ่มตัวอย่าง ชั้นอนุบาลปีที่  1
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์  เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2553 จำนวน  12  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ครั้งนี้   คือ  หนังสือประกอบภาพ คำคล้องจอง
เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะทางภาษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
D-pendent  Sample  และ ค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการศึกษาพบว่า
1.  การพัฒนาและหาคุณภาพหาประสิทธิภาพหนังสือประกอบภาพ
คำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1 / E2
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ผลการเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
1 หลังการใช้หนังสือประกอบภาพคำคล้องจอง
เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย   สูงกว่าก่อนเรียน

  download    pdf    doc