ของ :

นางทัศนีย์ ดวงแก้ว

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังปรากฎ
(ประชานุกูล)
อำเภอทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การประดิษฐ์งาน
ใบตอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การ
ประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานประดิษฐ์)  
3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์
งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 13 คน 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่    
1)  เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้    
3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์งาน
ใบตอง กลุ่มสาระ  การเรียนเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์)   
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ค่า  t- test (Dependent Samples t - test ) 
     ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.23 / 82.92 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์งานใบตอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์)   
อยู่ในระดับมาก

  download    pdf    word