ของ :

นางดวงฤดี   มะทะการ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านนายาง
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  download    pdf     word