ของ :

น.ส.สมคิด โตทินา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดพญาปันแดน
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

                                            บทคัดย่อ 

          รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ
ควบกล้ำ   กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
3) หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  โรงเรียนพญาปันแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 14  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
ศึกษา ได้แก่ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
2. แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  และ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
ผลการวิจัยพบว่า 
   1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เท่ากับ  82.91/82.85 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  ที่ 80 /80 
   2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนคำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.61

  download    pdf    doc