ของ :

นายนเรศ สุขเกษม

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
อำเภอทองแสนขัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

              การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านท่าช้าง ปีการศึกษา 2554 โดยมี
วัตถุุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต
ตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม
(Daniel L. Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด
101 คน ได้แก่ ครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 59 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการประเมินพบว่า

1. การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็น
ของครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และนักเรียนโดยรวม 4 ด้าน มีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมาก
2. การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง ปีการศึกษา 2554 จำแนกในแต่ละ
ด้านดังนี้
  2.1 ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีเกณฑ์
ประเมินอยู่ในระดับมาก
  2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีเกณฑ์ประเมิน
อยู่ในระดับมาก
  2.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีเกณฑ์ประเมิน

อยู่ในระดับมาก
  2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน
มีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด


  download    pdf    word