ของ :

นางหนึ่งฤทัย โตมิ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อำเภอเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

          การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Namo  WebEditor 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง Webpage
ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง Webpage  ด้วยโปรแกรม
Namo  WebEditor  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์ จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
          ผลการศึกษาพบว่า 
         1) ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง Webpage
ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่านพิจารณาความสอดคล้องเชิงเนื้อหา
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.95/84.46  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 
         2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 
         3) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า
โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด


  download    pdf     word