ของ :

นางอมรรัตน์ วุฒิเดช

โรงเรียนบ้านวังปรากฎ
(ประชานุกูล)
อำเภอทองแสนขัน
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

  ในการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักเรียน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน 13 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ
(1)  ชุดกิจกรรม เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      แบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
(3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน
      โดยใช้ชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ dependent

ผลการศึกษาพบว่า
(1) ชุดกิจกรรม เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
      ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.98/84.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
(2) คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
      เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(3) ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
      เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

 

 


  download    pdf      .doc