ของ :

นายสมศักดิ์ คำลือม

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
อำเภอตรอน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

       การประเมินครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายประเมินบริบท  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการและ
ผลผลิตจากการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านแหลมทอง
(ราษฎร์สามัคคี) ก่อนและหลังดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่างในการประเมินมีจำนวน 89 คน
ประกอบด้วย  คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  12  คน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 19 คน และผู้ปกครองนักเรียน
52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
ความถี่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติ t-test(Dependent)
        ผลการประเมินพบว่า
        ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่เหลือเป็นครูู
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลการประเมิน
บริบทของโครงการ  พบว่า  ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด  ด้านความเป็นได้ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก และด้านวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านปัจจัย
นำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก  ด้านผลผลิตโดยตรงของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด  พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
ด้านผลผลิตโดยตรงในภาพรวมก่อนและหลังดำเนินโครงการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนก่อนและหลัง
ดำเนินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  download    pdf      .doc