ของ :

นางวณกร มะโน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ช่วยปฏิบัติราชการ
สพม. 39

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อศึกษาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
    2)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
   3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ   การสื่อสาร ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนร ู้ภา ษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2554  จำนวน 19 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอนต่อเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบแบบ one group  t-test

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้


1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.16/81.76  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการศึกษาเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คิดเป็นร้อยละ 81.76 เป็นไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ร้อยละ 80
3.  ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
และความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้บริหาร
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนครูผู้สอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด                          

 

 


  download    pdf      .doc