ของ :

นางศิวิลัย อ่วมอ่ำ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
 
ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางศิวิลัย อ่วมอ่ำ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ   อำเภอลับแล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา  2553

บทคัดย่อ 
             pdf   

  download    pdf