ของ :

นายบุญญวัฒน์ กาทอง

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดแม่เฉย
อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพ
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนวัดแม่เฉย  ปีการศึกษา 2552 จำนวน 18 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ได้ทดสอบก่อนเรียน ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป ผ่านกระบวน การเรียนการสอน
ใน ชั้นเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 เมื่อจบแล้วทำแบบทดสอบ
หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการทดสอบก่อนเรียน ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสถิติทีผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.89 / 85.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว ้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียน  และหลังเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค   
อยู่ในระดับมากที่สุด   แสดงว่า  บทเรียนสำเร็จรูปทั้งชุด สามารถ
นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ได้อย่างน่าเชื่อถือ

  download    pdf    doc