ของ :

นายบุญส่ง  บุญเอม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


บทคัดย่อ 

                กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็น
กีฬา ที่ฝึกหัดเล่นได้ง่าย  เหมาะสมกับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย  ไม่จำกัดสนาม
หรือสถานที่เล่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้เล่นในทีมเดียวกัน อีกทั้งเป็นกิจกรรม
ที่สนุกสนาน ส่งเสริมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้าง
พัฒนาการ ทางร่างกาย ด้านการเคลื่อนไหว ความอ่อนตัวมีความสำคัญ
ต่อนักกีฬาอย่างยิ่ง  ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่  เชื่อว่า ความอ่อนตัวจะทำให้โอกาส
ในการบาดเจ็บลดลง  และทำให้นักกีฬาประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงเห็นความสำคัญของการฝึกความอ่อนตัว  จึงได้พัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของ
การฝึก เสิร์ฟวอลเลย์บอลลูกมือบนอย่างเดียวกับการฝึกเสิร์ฟวอลเลย์บอล
ลูกมือบนควบคู่กับการฝึกความอ่อนตัว และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเสิร์ฟ วอลเลย์บอลลูกมือบนก่อนกับหลังการฝึก  กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2551  จำนวน  16   คน  
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง   อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก
่โปรแกรมการฝึกเสิร์ฟวอลเลย์บอลลูกมือบน  โปรแกรมการฝึกความอ่อนตัว
และแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลลูกมือบนของ
รัสเซลล์และเลนจ์
ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า กลุ่มฝึกเสิร์ฟวอลเลย์บอลลูกมือบนอย่างเดียวกับกลุ่มฝึกเสิร์ฟวอลเลย์บอล
ลูกมือบนควบคู่กับความอ่อนตัว ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน  ส่วนหลัง
การทดลอง ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และกลุ่มฝึกเสิร์ฟวอลเลย์บอลลูกมือบน อย่างเดียว  ก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน และกลุ่มฝึกเสิร์ฟวอลเลย์บอลลูกมือบนควบคู่กับความอ่อนตัว  ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  download    pdf    doc