ของ :

นายอาคม พรอิสริยะเจริญ

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี
อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ   รายงานพัฒนาการใช้นิทานส่งเสริมคุณธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นายอาคม พรอิสริยะเจริญ
ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี   อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1ปีการศึกษา 2553/1

บทคัดย่อ 
             

  download    pdf