ของ :

นางสุขพร เถลิงศก

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านปากคลอง
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


บทคัดย่อ 

           การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้รายงานเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ้านปากคลอง จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากคลอง
เครื่องมือที่ใช้รายงานได้แก่แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา
พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ชุด เท่ากับ 86.52/84.24
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากคลอง สูงขึ้น
คือเมื่อนำไปเทียบกับค่า t พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความพึงพอใจนั้นนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16
อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานได

  download    pdf     doc