ของ :

นางมาลัย เมณฑ์กูล

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

              การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการแนะแนวอาชีพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน เพื่อการแนะแนวอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และหาความสอดคล้องในการเลือก
อาชีพของนักเรียน ที่หลังจากใช้ชุดการสอนไปแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 21 คน โดยใช้วิธ
ีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อการแนะแนวอาชีพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.56 /83.96 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐาน
2. คะแนนความสอดคล้องในการเลือกอาชีพนักเรียนหลังจากใช้
ชุดการสอนในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของต่อการใช้ชุดการสอนเพื่อ
การแนะแนวอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  download    pdf    doc