ของ :

นางสาวภุมรินทร์   พุ่มจันทร

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดผาจักร
อำเภอเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ 

      การรายงานผลการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยมีวัตถุประสงค์    คือ

  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  เศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
      กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดผาจักร ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2555  จำนวน  6  คน   โดยการสุ่มแบบเจาะจง  รูปแบบการทดลอง
แบบหนึ่งกลุ่ม  สอบก่อน-สอบหลัง (One – group – Pretest – Posttest design)
เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  จำนวน  8  เล่ม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้   
การหาค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ Nonparamatic Test
ของวิลค็อกซัน   Wilcoxon  matched-pairs signed ranks test
      ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ทั้ง  8  เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.37/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80  ที่กำหนด  และพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  download    pdf    doc