เดือน: ตุลาคม 2023

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ…

รายงานโครงการการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการการนำผลการประเมินความสา…

You missed