หมวดหมู่: ศน.รุจิรา

16 พฤษภาคม 2566 สพป อุตรดิตถ์ เขต1..ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยบุคลากร สพป.

16 พฤษภาคม 2566 สพป อุตรดิตถ์ …

การประชุมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 ของโรงเรียนในสังกัด

15พ.ค.2566 การประชุมคณะตรวจเยี…

คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจผลงานโครงงานฯและกิจกรรมการทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 เพื่อประเมินขอรับตราพระราชทานฯ

5เมษายน2566คณะกรรมการระดับเขตพ…

การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ครั้งที่ 5

24มีนาคม2566 นางรุจิรา เทพอาจ …

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเดลต้นโพธิ์ลูกเจ้าฝางรุ๋นจิ๋ว ณ โรงเรียนวัดพระฝาง อำเภอเมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น…

โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดพระฝาง อำเภอเมือง นำเสนอในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียน…

กิจกรรมถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ระดับปฐมวัย กับโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดพระฝาง อำเภอเมือง

24ก.พ.2566 นางรุจิรา เทพอาจ ศึ…

แบบและแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (อ้างอิงจาก แบบประเมิน สพฐ.)

https://drive.google.com/drive…

การประชุมและกิจกรรม PLC แนวทางการประเมินตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

14-15 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุ…

You missed