โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครู ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คือ ผู้บริหาร และคณะครู จำนวน ๑๓๖ คน ที่รับผิดชอบการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)     

การดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  ในรูปแบบ On line ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการอบรมจำนวน 190 คน ในการดำเนินโครงการนั้น มีขั้นตอนดำเนินการการจัดประชุมวางแผน  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  การติดตาม  และการสรุปผลรายงาน และผลการดำเนินการโครงการสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินตามวัตถุของการประเมินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยผลการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) สำเร็จลุล่วงด้วยดี จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.69  เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว หัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ วิทยากรมีการให้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.86  รองลงมาคือ เอกสารประกอบการประชุมมีเนื้อหาเหมาะสม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.79

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You missed