🟢กรวยประสบการณ์ 🟢
🟢Cone of Experience ตามทฤษฎีของ Edgar Dale

🟢Edgar Dale 🟢 ได้จัดแบ่งสื่อการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ

🟢 เป็นการแสดงขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้สื่อหรือเทคนิคการสอนแต่ละประเภทในกระบวนการจัดการเรียนรู้

🟢 Edgar Dale จำแนกการสอนเป็นสองประเภท Passive กับ Active

🟢 หากคุณครู ต้องการตรวจสอบว่าการสอนว่าเป็นการสอนแบบใด สามารถนำการสอนของคุณครู มาเปรียบเทียบกับกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience)

🟢 Passvie Learning ตามกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) คือ การใช้ทักษะ Read, Hear and See ซึ่งคุณครูสามารถตรวจสอบได้ว่า “ผู้เรียนของเราได้เรียนรู้จากการ Read, Hear and See เป็นกระบวนการหลักหรือไม่” ถ้ากระบวนการสอนหรือการใช้สื่อของคุณครู ยังเป็น Read, Hear and See นั้นก็หมายความว่าเรายังสอนแบบ Passive Learning อยู่

🟢 Active Learning ตามกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) คือ การใช้ทักษะ Say and Do ซึ่งคุณครูสามารถตรวจสอบได้ว่า “ผู้เรียนของเราได้เรียนรู้จากการ Say and Do เป็นกระบวนการหลักหรือไม่” ถ้ากระบวนการสอนหรือการใช้สื่อของคุณครู เป็นรูปแบบ Say and Do นั้นก็หมายความว่าการสอนของเราเป็นแบบ Active Learning

🔴 หลักการง่าย ๆ ในการแบ่ง Active Learning กับ Passive Learning ซึ่งแบ่งตามกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale.

กรวยประสบการณ์ สามารถจำแนกและแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1) ประสบการณ์ตรง โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากของจริง เช่น การจับต้อง และการเห็น เป็นต้น 

2) ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนโดยให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งทีใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็นการจำลองก็ได้

3) ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร เนื่องจากข้อจำกัดด้วยยุคสมัยเวลา และสถานที่ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวที่เป็นนามธรรม เป็นต้น 

4) การสาธิต เป็นการแสดงหรือการทำเพื่อประกอบคำอธิบายเพื่อให้เห็นลำดับขั้นตอนของการกระทำนั้น

5) การศึกษานอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน อาจเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นต้น 6) นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้สาระประโยชน์แก่ผู้ชม โดยการนำประสบการณ์หลายอย่างผสมผสานกันมากที่สุด

7) โทรทัศน์ โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอนเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ทางบ้าน 

8) ภาพยนตร์ เป็นภาพที่บันทึกเรื่องราวลงบนฟิล์มเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงโดยใช้ประสาทตาและหู

9) การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเป็นทั้งในรูปของแผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง วิทยุ รูปภาพ สไลด์ ข้อมูลที่อยู่ในขั้นนี้จะให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่ถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้

10)ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของต่าง ๆ 11) วจนสัญลักษณ์ ได้แก่ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูด

       การใช้กรวยประสบการณ์ของเดลจะเริ่มต้นด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่ในเหตการณ์หรือการกระทำจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตุในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นขั้นต่อไปของการได้รับประสบ-การณ์รอง ต่อจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการรับประสบการณ์โดยผ่านสื่อต่างๆ และท้ายที่สุดเป็นการให้ผู้เรียนเรียนจากสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

– บุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ –
12 ตุลาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You missed