27กุมภาพันธ์2567การประชุม&กิจกรรมPLCครั้งที่2 เพื่อพัฒนางาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์เขต1

27กุมภาพันธ์2567เวลา 13.00 …

การประชุมและกิจกรรมPLCครั้งที่1พัฒนางานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

30มกราคม2567 **ภาคบ่าย กลุ่มนิ…

การนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

การนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภา…

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ…

รายงานโครงการการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการการนำผลการประเมินความสา…

You missed