หมวดหมู่: การนิเทศ

คู่มือการนิเทศออนไลน์…การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 1..เดือน กรกฎาคม 2564..ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์เขต 1