การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(ย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2  


  


 
 


  

 

 
    

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

สนง.ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
start FLAG counter : 30112014
Free counters!

1st upload www.utdone.net : 16/03/2012

VISITORS

website counter

www.utdone.net , www.utd1.go.th
0-5581-7760 , 0-5581-7759 , [email protected]
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)  055-817760 ต่อ 112

admin : somboon wanyanaporn : 08-1284-8059 : [email protected]