ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38(ค)2 เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับวิชาการ ชพ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 


  


 
   ข้อมูลผู้บริหาร

   อำนาจหน้าที่

   แผนยุทธศาสตร์หรือ
         แผนพัฒนาหน่วยงาน

   ข้อมูลการติดต่อ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


   ข่าวประชาสัมพันธ์


   Q&Aสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

   Social Network
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   แผนดำเนินงานและการใช้
        งบประมาณประจำปี


   รายงานกำกับติดตาม
         การดำเนินงานและการใช้
         งบประมาณประจำปี 
         รอบ 6 เดือน


   รายงานผลการดำเนินงาน
         ประจำปี


   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความ
         พึงพอใจการให้บริการ


   E-Service
   แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือ
         แผนการจัดหาพัสดุ


   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ
         จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
         การจัดหาพัสดุรายเดือน


   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
         หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายหรือแผนการบริหาร
         ทรัพยากรบุคคล


   การดำเนินการตามนโยบาย
         หรือแผนการบริหาร
         ทรัพยากรบุคคล


   หลักเกณฑ์การบริหาร
         และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและพัฒนา
         ทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
        การทุจริตและประพฤติมิชอบ


  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
        การทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
        การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    


   การเปิดโอกาสให้เกิดการ
         มีส่วนร่วม
   ประกาศเจตนารมย์
         นโยบาย No Gift Policy
         จากการปฏิบัติหน้าที่


   การสร้างวัฒนธรรม
         No Gift Policy

   รายงานผลตามนโยบาย
         No Gift Policy   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
         และประพฤติมิชอบประจำปี


   การดำเนินการเพื่อจัดการ
         ความเสี่ยงการทุจริตและ
         ประพฤติมิชอบ

 
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   รายงานการกำกับติดตาม
         การดำเนินการป้องกันการทุจริต
         ประจำปี รอบ 6 เดือน


   รายงานผลการดำเนินการ
         ป้องกันการทุจริตประจำปี


   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน
        ทางจริยธรรม


 

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
        และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


   การดำเนินการตามมาตรการ
        ส่งเสริมคุณธรรมและความ
        โปร่งใสภายในหน่วยงาน


   การประเมินคุณธรรมและความ
       โปร่งใสในการดำเนินงานของ
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ
       พ.ศ. 2566
       ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้
       ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
       (EIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่
       การศึกษาประถมศึกษา
       อุตรดิตถ์ เขต 1

  

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

สนง.ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
start FLAG counter : 30112014
Free counters!1st upload www.utdone.net : 16/03/2012

VISITORS

website counter

www.utdone.net , www.utd1.go.th
0-5581-7760 , 0-5581-7759 , [email protected]
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)  055-817760 ต่อ 112

admin : somboon wanyanaporn : 08-1284-8059 : [email protected]