ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา.2564 รอบที่ 2

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2564 (B-Obec) ระบบจะปิดประมวลผล 30/10/2564

  ระบบกำหนดรหัสประชำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา  (G-code)
     ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 2563 (คู่มือ G-code)

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 2564 (EMIS,EFA,M-Obec)

  ระบบรายงานการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน 2564 Report2000
  คู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
  ปพ.3 ONLINE ระบบประมวลผลและจัดการ ปพ.3
  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

  ระบบจัดเก็บข้อมูลน.ร.Home School ศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC รอบสิ้นปีกศ.2563 ระบบจะปิด 30/04/2564

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2563 (schoolMIS)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2562 DMC2562

  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

  ระบบบริหารจัดการข้อมูล SET (นักเรียนพิกาฯ)

  ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)

  ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับร.ร.แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)

  ระบบลงทะเบียนสำหรับ "แอดมินโรงเรียน" อาหารกลางวัน (School Lunch System)

  ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ  (DGA)

  ระบบรายงานความต้องการซอมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมฯ (DLTV57)

  ระบบรายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (e-Report)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

  ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)

  ระบบฐานข้อมูล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC_obec)