...ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

   
   
   
   
 
5.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (7 ธันวาคม 2563)
 
 
6. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(12 พฤศจิกายน 2563)
 
 
7.
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง(บก.06)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน1รายการ(12 พฤศจิกายน 2563)
 
 
8. .
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
(2 พฤศจิกายน 2563)
 
 
9. .
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (27 ตุลาคม 2563)
 
 
10. .
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง(แบบ บก.06)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ  (27 ตุลาคม 2563)
 
 
11..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(20 ตุลาคม 2563)
 
 
12. .
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(12 ตุลาคม 2563)