10.เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง(แบบ บก.06)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ