7.เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง(บก.06)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 1 รายการ