ของ :นางปิ่นนรา  บัวอิ่น

"ศึกษานิเทศก์"
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการ
   ประกันคุณภาพการศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   (ลูกเสือ-เนตรนารี)
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
   การจัดการศึกษา
- สพป.พะเยา เขต 2


             

  download   pdf    รายละเอียดเพิ่มเติม