วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2558 
...ด้วย "ผอ.นริศ อ่อนขำ" ผอ.โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดมงคลนิมิตร 
อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์ จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญกุศลศพตามวันและเวลาดังกล่าว
(รายละเอียดกำหนดการ)..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว "อ่อนขำ"
มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 30  มกราคม  2558 
...ด้วย "บิดา" ของ ผอ.กรกนก เจริญศรี และ ผอ.สิริพร นิยมสำรวจ ได้ถึงแก่กรรม ขณะนี้ได้
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดคลองโพ อ.เมืองอุตรดิตถ์ กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 4 ก.พ. 2558
เวลา 16.00 น. ณ วัดคลองโพ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ ....สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความ
เสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อ มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 30  มกราคม  2558 
...ด้วย "คุณแม่เผียน แก้วเปี้ย" มารดาของ ผอ.ชุมพร แก้วเปี้ย ผอ.ร.ร.นาอินวิทยาคม อ.พิชัย
ได้ถึงแก่กรรม ขณะนี้ได้ ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดนาทะเล อ.ลับแล และกำหนดฌาปนกิจศพ
ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดนาทะเล อ.ลับแล จ.อุดรดิตถ์
....สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่เผียน มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
...ด้วยคุณแม่แหวด แสงอรุณ มารดาของ ผอ.ประพันธ์ ทำมา ได้ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพ
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่่แหวด
มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 23 ธันวาคม 2557
....ด้วย คุณพ่อบุญช่วย มาเลี้ยง บิดาของผอ.ประสพโชค มาเลี้ยง ผอ.ร.ร.บ้านขุนฝาง อ.เมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม..กำหนดฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดสุวรรณคีรี(วัดวังยาง) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
....สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อ่ "บุญช่วย" มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 13 ธันวาคม 2557
....ด้วย คุณแม่บุญนัง มีสำราญ มารดาของคุณสุชาดา วงษ์วัฒน์ พนง.ธุรการ กลุ่มอำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดกลาง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
....สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ "บุญนัง" มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
....ด้วย คู่สมรสของ ผอ.สุภารัตน์ เต็มกันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะ อ.ทองแสนขัน
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.
ณ วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 23 กันยายน 2557
....ด้วย "คุณแม่สงัด เทศคลัง" มารดา ่ของ ผอ.เอนก เทศคลัง ผอ.ร.ร.บ้านทับใหม่ฯ
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น.
ณ วัดวังหมู อ.เมืองอุตรดิตถ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
....ด้วย "คุณพ่อ" ของ ผอ.จักรศิลป์ วงษ์พิลา ผอ.ร.ร.บ้านดินแดง อ.พิชัย ได้เสียชีวิตแล้ว
กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดดินแดง อ.พิชัย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
....ด้วยคุณแม่เติม สุขเกตุ มารดา ของ คุณแสงเดือน สุขเกตุ นิติกร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ณ วัดธรรมาธิปไตย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 27 เมษายน 2557
....ด้วยคุณพ่ออิน จีนย้าย บิดา ของ ผอ.พิษณุ ปกรณ์ธาดา ผอ.โรงเรียนบ้านวังถ้ำ อ.เมือง
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 29 เม.ย. 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดนาอิน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 11 เมษายน 2557
....ด้วยคุณแม่เจียบ อินทรรัตน์ มารดา ของ นายประเสริฐ พุ่มชาวสวน ผู้ตรวจฯ สกสค.
ได้เสียชีวิตแล้ว ขณะนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดทองเหลือ อ.เมืองอุตรดิตถ์ กำหนดฌาปนกิจศพ
วันที่ 12 เม.ย.2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดทองเหลือ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 11 เมษายน 2557
....สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.สมเดช สีแสง
สิ่งที่ท่านมอบไว้ให้กับวงการศึกษาไทยและครูในศาสตร์แห่งความรู้ทางการบริหาร อันจะเป็น
ประโยชน์ให้ชนรุ่นหลังได้นำไปใช้ในโอกาสข้างหน้าต่อไป..กำหนดพระราชทานเพลิงศพ
วันที่ 12 เม.ย.2557 ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 31 มีนาคม 2557
: ผู้ส่งข่าว ผอ.บุญชู นมเนย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ " มารดา " ของ ผอ.บุญชู นมเนย ณ วัดปรักรัก ต.กกแรต
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กำหนดพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 3 เม.ย.2557
เวลา 16.00 น. ณ วัดปรักรัก ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือร่วมบำเพ็ญกุศล
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
: ผู้ส่งข่าว ลาวัลย์ บุญเกตุ ก.บริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ " บิดา " ของ คุณลาวัลย์ บุญเกตุ จพง.การเงินฯ สพป.อต.1
ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค.
2557 เวลา 13.00 น. ณ ฌาปนสถานประตูหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่  16  กุมภาพันธ์  2557
: ผู้ส่งข่าว ผอ.วิโรจน์ ปลิกแสง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านดง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด้วย "นางยุพา ปลิกแสง" ภรรยาของ ผอ.วิโรจน์ ปลิกแสง ประธานชมรมครู อ.พิชัย
ได้ถึงแก่กรรม กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันพุธที่ 19 ก.พ.2557 เวลา 15.00 น.
ณ วัดสันติิกาวาส บ้านหนองตม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่  23  ธันวาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  สอ.บุญแล บางจับ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.. ด้วย "คุณแม่สมาน บางจับ" (อายุ 71 ปี) มารดาของ สอ.บุญแล บางจับ ได้ถึงแก่กรรม
กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ วัดทับใหม่
วันที่  16  พฤศจิกายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางศุภานัน คีตะรัตนะ ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง.. ด้วย "คุณแม่คำ คำแคว่น" (อายุ 79 ปี) มารดาของคุณศุภานัน คีตะรัตนะ (ญา) นักวิชา
การศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ถึงแก่กรรมแล้วกำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.2556
เวลา 13.00 น. ณ วัดพระเนตรจ.น่าน
วันที่  11  พฤศจิกายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ด้วย "นายวรวิทย์ งามอนันต์" ผอ.โรงเรียนวัดไร่อ้อย อ.พิชัยได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่
10 พ.ย.2556 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2556 ณ เมรุวัดไร่อ้อย
ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์..
วันที่  30  ตุลาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..ด้วย "นางสมร ด้วงแดง" มารดาของนางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ ก.ส่งเสริมฯ
สพป.อต.1 ได้เสียชีวิตจะฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 15.00 น.
ณ เมรุเทศบาล ตำบลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
วันที่  9  ตุลาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  นายเลิศ แปลงดี  พนักงานธุรการ ก.บริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ด้วย "นายมา แปลงดี" บิดาของนายเลิศ แปลงดี พนักงานธุรการ ก.บริหารงาน การเงินฯ
สพป.อต.1 ได้เสียชีวิตแล้ว จะฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์์์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
ณ วัดนานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์....
วันที่  12  กันยายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางชฏาพร พึ่งพา ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อ.ตรอน
เรื่อง..ด้วย "นายนพ พึ่งพา" ขรก.บำนาญ สามีคุณครูชฏาพร พึ่งพา ร.ร.หมู่ห้าสามัคคี
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพวันเสาร์์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.
ณ เมรุวัดป่าปทีปาราม อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
วันที่  7  กันยายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  นายสมยศ พันธุ์ทหาร ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฏ อ.ทองแสนขัน
เรื่อง..ด้วย "คุณแม่ฟุ้ง พันธุ์ทหาร" มารดาของคุณครูสมยศ พันธุ์ทหาร ร.ร.บ้านวังปรากฏ
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ วัด
คีรีวงกฏ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
วันที่  14  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางสาลี่ สุปินะ นักทรัพยากรบุคคล ก.บริหารงานบุคคล
เรื่อง..ด้วย "นายมี วรรณทิพย์" บิดาของคุณสาลี่ สุปินะ ข้าราชการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล สพป.อต.1 ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
เวลา 16.00 น. ณ วัดบ่อทอง อุดมธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
วันที่  8 สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  ญาตินายเฉลิม บุญมี
เรื่อง..ด้วยนายเฉลิม บุญมี ขรก.บำนาญ โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนด
ฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556..
วันที่  21  กรกฎาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว นางรุจีวัลย์ แพฟื้น นักวิชาการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ด้วยนายชาญ แพฟื้น สามีของคุณรุจีวัลย์ แพฟื้น นักวิชาการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดคลองโพธิ์ 24 กรกฎาคม 2556..
วันที่  11  พฤษภาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว นายอัครเดช เวียงคำ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน อ.ตรอน
เรื่อง..ด้วยคุณครู วราภรณ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) อ.เมืองฯ
จ.อุตรดิตถ์ ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ......
วันที่  11  เมษายน  2556
: ผู้ส่งข่าว นายประสพโชค มาเลี้ยง ผอ.ร.ร.บ้านขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์
เรื่อง.ด้วยมารดาของท่านผอ.ประสพโชค มาเลี้ยง ผอ.ร.ร.บ้านขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์
"คุณแม่ยวน มาเลี้ยง" ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ 14 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ วัดสุวรรณคีรี (วัดวังยาง) ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่  9  เมษายน  2556
: ผู้ส่งข่าว นายอัสนัย สั่งการ...ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านวังถ้ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์
เรื่อง..ด้วยคุณพ่อแสง สั่งการ บิดาของคุณครูอัสนัย สั่งการ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านวังถ้ำ
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ 10 เมษายน 2556
วันที่  20  มีนาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว นายสุรพล มีเกิดมูล ครูโรงเรียนวัดวังหมูฯ อ.เมืองอุตรดิตถ์
เรื่อง..ด้วยคุณแม่สังวน มีเกิดมูล ขรก.บำนาญ มารดาของคุณครูสุรพล มีเกิดมูล
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนด ฌาปนกิจศพ ณ วัดท่าทองฯ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 23 มี.ค. 2556
วันที่  7  มีนาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด้วยนางสาวภัทรจิตร พัวพัฒนกุล ครูช่วยราชการโรงเรียนวัดแม่เฉย อ.เมืองฯ
ได้้เสียชีวิตแล้ว กำหนด พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดใหญ่ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์
ในวันพุธที่ 13 มี.ค. 2556 ...
วันที่  27  กุมภาพันธ์  2556
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด้วยนายวิชัย ดีแท้ ข้าราชการบำนาญ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2556 และ
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถาน
วัดปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556
: ผู้ส่งข่าว สำนักงานชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง..ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้สนใจ ร่วมเดินทางทัศนศึกษา
ฮ่องกง-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (30 มี.ค.-2 เม.ย.2556) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผอ.จรัญ อินตายวง ผอ.ร.ร.บ้านโคก พิทยาคม 08-0841-2475 ภายใน 7 มี.ค.56 ...รายละเอียด
วันที่  8  มกราคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ชมรมศิษย์เก่า วค.อต.ป.กศ. 19
เรื่อง..ขอเชิญชวนศิษย์เก่า วค.อต. รุ่น ป.กศ 2519 ในจังหวัด แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ทุกท่าน
ร่วมงานพบปะสังสรรค์ ในวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ห้องอาหารรุ่งนภา เลขที่ 143 หมู่ 12
ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ งานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
วันที่  28  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย สพป.อต.1
เรื่อง..งานฉลองครบรอบ 90 ปีของโรงเรียนบ้านในเมือง ..ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และ
ศิษย์เก่าทุกๆท่าน ร่วมงานฉลอง 90 ปี ร.ร.บ้านในเมือง วันที่ 1 พ.ย.2555
วันที่  25  ตุลาคม   2555
ผู้ส่งข่าว : ผอ.สยอง มามิ่ง โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ อ.ตรอน
...ด้วย นายเพียร มามิ่ง บิดาของ ผอ.สยอง มามิ่ง ผอ.ร.ร.บ้านน้ำอ่างฯ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
และจะฌาปนกิจฯวันเสาร์ีที่ 27 ต.ค. 2555 เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดดอยแก้ว ต.น้ำอ่าง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
วันที่  28  กันยายน   2555
ผู้ส่งข่าว : ผอ.สุนทร  อ่อนวัง โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

...ขอเชิญอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร "โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนดีศรี
ตำบลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรม ปี 2555
วันที่ 9-19 ต.ค.2555 รายละเอียด.
วันที่  3  กันยายน   2555
ผู้ส่งข่าว : ผอ.สุนทร  อ่อนวัง โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

...ด้วย นายหิง อ่อนวัง บิดาของ ผอ.สุนทร อ่อนวัง ผอ.ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2555 ขณะนี้ศพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดงิ้วงามล่าง อ.เมืองอุตรดิตถ์
และจะฌาปนกิจฯ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2555 เวลา 16.00 น.