** ประกาศ ** ++ Link online ++
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ "รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา" 2566
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ฯ "รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา" 2566 (24 ส.ค.2566)

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ฯ (12 ก.ย.2566)

ใบนำส่งเอกสาร ภาค ข และ ภาค ค เพื่อรับการคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถานศึกษา / ผอ.สถานศึกษา (12 ก.ย.2566)

ใบปะหน้า รายงาน ภาค ข เพื่อรับการคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถานศึกษา / ผอ.สถานศึกษา (12 ก.ย.2566)

 ใบปะหน้า รายงาน ภาค ค เพื่อรับการคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา" (12 ก.ย.2566)

 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกฯ รอง ผอ สถานศึกษาและ
   ผอ.สถานศึกษา 2566 (12 ก.ย.2566)

 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา/
   ผอ.สถานศึกษาฯ 2566.
(28 ก.ย.2566)