** ประกาศ ** ++ Link online ++
11 พฤษภาคม 2567 ประกาศฯ การขึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
                                ตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567
6 พฤษภาคม 2567 ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็น
                               หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3 พฤษภาคม 2567 แก้ไขประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นฯ 5 พ.ค.2567
27 เมษายน 2567 ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ
                               ภาค ค ในการคัดเลือกฯ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.2567
22 เมษายน 2567 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก,ภาค ข ฯ "ครูผู้ช่วย"
                              กรณีที่มีความจำเป็นฯ สังกัดสพฐ. 2567
22 เมษายน 2567 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
                             ทั่วไป ตำแหน่ง " พี่เลี้ยง" สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
19 เมษายน 2567  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกฯ เพื่อ
                            ดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียน" สังกัด สพฐ. 2567
11 เมษายน 2567 ประกาศ อกคศ.เขตพื้นท่ฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง
                            ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
11 เมษายน 2567 ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ
                             ทั่วไป ตำแหน่ง "พี่่เลี้ยง"
3 เมษายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ
                          เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์"สังกัด สพฐ.2567
28 มีนาคม 2567 -  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
                              สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
                          -   มาตรการป้องกันการทุจคิตการคัดเลือกตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
                              สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2567
28 มีนาคม 2567  -  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งฯ "ครูผู้ช่วย"
                             กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567
                           - ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือก
                             บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งฯ "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
                             มีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567
29 มีนาคม 2567   การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                             ตำแหน่ง "พี่เลี้ยง"
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
   ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) (22 ก.พ.2567)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ "ครูผู้ช่วย" 2566
ใบสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียดกลุ่มวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

 หนังสือขออนุญาตการไปสอบ (สำหรับข้าราชการตามกฏหมายอื่น)

 หนังสือขออนุญาตการไปสอบ (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)

 หลักสูตรการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข "ครูผู้ช่วย" 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค "ครูผู้ช่วย" 2566 (30 มิถุนายน 2566)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (12 กรกฎาคม 2566)
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.อต.1  (25 ธันวาคม 2566)
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.อต.1  (6 มกราคม 2567)
 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
    สังกัด สพป.อต.1  (7 มกราคม 2567)
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯตำแหน่งข้าราชการครูฯ 38ค(2)
    ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ชำนาญงาน
สังกัด สพป.อต.1  (10 มกราคม 2567)
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ)
   ประจำปี พ.ศ.2567 (10 มกราคม 2567)