การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

     
      ปีงบประมาณ 2564  
 
....ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
   ประจำไตรมาสที่ 4  (เดือน กรกฎาคม - กันยายน. 2564) 
(8 ตุลาคม 2564)

...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม . - กันยายน. 2564   
(8 ตุลาคม 2564)

...ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
   ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding  
(16 สิงหาคม 2564)

...ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่
   งานก่อสร้าง   
(16 สิงหาคม 2564)

...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน. 2564   
(5 กรกฎาคม 2564)

....ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
   ประจำไตรมาสที่ 3  (เดือน เม.ย - มิ.ย. 2564) 
(5 กรกฎาคม 2564)

...ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (8 กรกฎาคม 2564)

...ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (25 พฤษภาคม 2564)

...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 รอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 แบบ สขร. 1
(7 เมษายน 2564)

...ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
    (มกราคม - มีนาคม 2564)
(7 เมษายน 2564)

...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อไตรมาสที่ 1 ในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 แบบ สขร. 1
    (แบบฟอร์มที่ 1 และ 2)
(7 มกราคม 2564)

...ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    (ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.2563) 
(7 มกราคม 2564)

...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 1 รายการ (ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน
   โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(9 ธันวาคม 2563)

...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (7 ธันวาคม 2563)

...ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(12 พฤศจิกายน 2563)

...เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง(บก.06)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 1 รายการ
(12 พ.ย. 2563)

... เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(11 พฤศจิกายน 2563)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
(2 พฤศจิกายน 2563)

...ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(27 ตุลาคม 2563)

... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง(แบบ บก.06)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านฯ 3 รายการ
(27 ต.ค. 2563)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธี
   ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(20 ตุลาคม 2563)

... เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
(16 ตุลาคม 2563)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(12 ตุลาคม 2563)

... สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มที่ 1  (ไตรมาสที่ 4 ก.ค.2563 ถึง
      กันยายน 2563)
  
(9 ตุลาคม 2563)

... ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและ
    สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ไตรมาสที่ 4 ก.ค.2563 ถึง กันยายน 2563) 
 (9 ตุลาคม 2563)

   ปีงบประมาณ 2563

... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(23 กันยายน 2563)

... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
(23 กันยายน 2563)

... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(22 กันยายน 2563)

... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 (22 กันยายน 2563)

... ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน9รายการประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีe-bidding

     (21 กันยายน 2563)


... เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(8 กันยายน 2563)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
(1 กันยายน 2563)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปี
    งบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
(1 กันยายน 2563)

... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 
(24 สิงหาคม 2563)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 2 รายการ
     ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
(24 สิงหาคม 2563)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding)
  
(18 สิงหาคม 2563) 

เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)  ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (17 สิงหาคม 2563)
    - เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ครุภัณฑ์
      การศึกษา 9 รายการ
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    - แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(13 สิงหาคม 2563)

... ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
(11 สิงหาคม 2563)

.... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(10 สิงหาคม 2563)

.... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(7 สิงหาคม 2563)

.... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศฯ) ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(6 สิงหาคม 2563)

.... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
     ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563
(6 สิงหาคม 2563)

.... เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding) 
    จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (6 สิงหาคม 2563)

.... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
    สำหรับการเรียน
การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(5 สิงหาคม 2563)

.... เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding) 
    จัดซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ
     พ.ศ. 2563 
(5 สิงหาคม 2563)

... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    จำนวน 4 รายการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(4 สิงหาคม 2563)

... เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding) 
    จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      (4 สิงหาคม 2563)

.... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ
    โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
  จำนวน 2 รายการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(3 สิงหาคม 2563)

.... เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding) 
   จัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-
เก้าอี้นักเรียน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    (3 สิงหาคม 2563)

.... เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
    จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศฯ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(31 กรกฎาคม 2563)

.... เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
     จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศฯ)  ประจำปีงบประมาณ
     พ.ศ. 2563 
(31 กรกฎาคม 2563)

.... ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน
     การสอน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563  ด้วยวิธี e-bidding
(29 กรกฎาคม 2563)

... เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29 กรกฎาคม 2563)

   ปีงบประมาณ 2563
:       ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563)

.... ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3

.... สรุปผลการดำเนินการ "จัดซื้อ" ในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) แบบ 1

.... สรุปผลการดำเนินการ "จัดจ้าง" ในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) แบบ 2


    ปีงบประมาณ 2563
:       ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - มีนาคม 2563)

....
ประกาศประกวด่ราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน
    การสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี E-Bidding
(29 มิถุนายน 2563)

....
เผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.06) โครงการจัดซื้อ
     ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
(23 มิถุนายน 2563)

.... เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
     อิเล็คทรอนิคส์(e-bidding) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน
     การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(23 มิถุนายน 2563)

...   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิถุนายน 2563)

...   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม (8 เมษายน 2563)

...   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (8 เมษายน 2563)

...   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม2563)

...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร
     และปรับปรุงอาคารโอม ค่ายลูกเสือ จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธี e-bidding (17 กุมภาพันธ์ 2563)

...  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม
     ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธี e-bidding (31 มกราคม 2563)

....   เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการ
     ก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม ค่ายลูกเสือจ.อุตรดิตถ์ (22 มกราคม 2563)

...   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงโอม
     ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ (22 มกราคม 2563)

:  ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562)


.... 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
     แบบฟอร์มที่ 1 แบบ สขร.1, แบบฟอร์มที่ 2 แบบ สขร.1 (8 มกราคม 2563)

....   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (8 มกราคม 2563)

....   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระ
     สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 1.. ต.ค.-ธ.ค.2562)
     (8 มกราคม 2563)

    ปีงบประมาณ 2562

....  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562
    แบบฟอร์มที่ 1 แบบ สขร.1, แบบฟอร์มที่ 2 แบบ สขร.1 (22 ตุลาคม 2562)

....  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระ
    สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
    (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) (22 ตุลาคม 2562)

...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่
    ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สนง.ลูกเสือจ.อุตรดิตถ์และสนง.ลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
    อุตรดิตถ์ เขต 1 (25 กันยายน 2562)

...  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การก่อสร้าง
    โรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม ค่ายลูกเสือ จ.อุตรดิตถ์ (23 กันยายน 2562)

....  ประกาศชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวด
    ราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
  ( 6 กันยายน 2562)

....  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
    พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
  ( 6 กันยายน 2562)

....  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
    e-bidding
  ( 16 สิงหาคม 2562)

....  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง (แบบ บก.06) จัดซื้อครุภัณฑ์
    การศึกษา จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    
( 16 สิงหาคม 2562)

....  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
    สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
  ( 14 สิงหาคม 2562)

...  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ (แบบ บก.06)
    จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน
    การสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ( 5 สิงหาคม 2562)

...  ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ
    และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
    จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน
    การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ( 5 สิงหาคม 2562)

...  ประกาศ "เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
  ( 25 กรกฎาคม 2562)

...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
     สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 ( 18 กรกฎาคม 2562)

...  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
     พ.ศ. 2562 (โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
     อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน)
 ( 9 กรกฎาคม 2562)

...   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยวิธีประกวดราคา
     อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 ( 14 มิถุนายน 2562)

...   เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง
     (แบบ บก 06) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน
     DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ( 7 มิถุนายน 2562)

...   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ร่างประกาศและ
    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
    สำหรับ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    ( 7 มิถุนายน 2562)


...  คำสั่ง สพป.อต.1 ที่ 75/2562 ลว 9 เมษายน 2562
    
และคำสั่ง สพป.อต.1 ที่ 91/2562 ลว 7 พฤษภาคม 2562
    ( 8 พฤษภาคม 2562)

...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และ
    
เผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
    ( 30 เมษายน 2562)

...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
    
งานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
    ( 9 เมษายน 2562)

...  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
    
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส
    ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)
    ( 4 เมษายน 2562)

... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
    
5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็คทรอนิกส์ ebidding
    ( 12 มีนาคม 2562)

...เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.06
    
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 5 รายการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ( 1 มีนาคม 2562)

... เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสาร
    
ประกวดราคาฯ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
    จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ( 1 มีนาคม 2562)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ
    
ประจำปีงบประมาณ 2562 e-bidding
    ( 20 กุมภาพันธ์ 2562)

... ประกวดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
    
2562 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV
    ( 12 กุมภาพันธ์ 2562)

... ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
    
ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
    ( 8 กุมภาพันธ์ 2562)

... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
    
ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
    ( 4 กุมภาพันธ์ 2562)

... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    
สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    e-bidding
    ( 30 มกราคม 2562)

...  เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและ
    
เอกสารประกวดราคาฯ e-bidding ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
    งานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ( 22 มกราคม 2562)

...  เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.06
    
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ะจำปีงบ
    งบประมาณ 2562
    ( 22 มกราคม 2562)

....  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
    
ประจำปีงบประมาณ 2562 E-Bidding ครั้งที่ 2
    ( 21 มกราคม 2562)

....  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้
    
จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 e-bidding
    ( 18 มกราคม 2562)

....  เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและ
     เอกสารประกวดราคาฯ
e-bidding การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
     จำนวน 4 รายการ ประจำ
ปีงบประมาณ 2562
    ( 11 มกราคม 2562)

....  เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.06
     ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

    ( 11 มกราคม 2562)


....  ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
     คุณลักษณะเฉพาะฯ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
     ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
    ( 10 มกราคม 2562)

...  ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.06
     ซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

    ( 10 มกราคม 2562)

...  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 e-bidding

    ( 7 มกราคม 2562)

...  ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 e-bidding

    ( 7 มกราคม 2562)

...  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้น.ร.
     จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 e-bidding

    ( 2 มกราคม 2562)

... 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
     เฉพาะเจาะจง

    ( 2 มกราคม 2562)

...   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค.2561
      แบบ สขร.1
    ( 2 มกราคม 2562)

... 
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาแต่ละโครงการ
    ( 2 มกราคม 2562)

... 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
     ปีงบประมาณ 2562
แบบ บก.06
    ( 27 ธันวาคม 2561)

... 
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและ
     เอกสารประกวดราคาฯ E-Bidding ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
     ปีงบประมาณ 2562

    ( 27 ธันวาคม 2561)

... 
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและ
     เอกสารประกวดราคาฯ E-Bidding โต๊ะเก้าอี้น.ร. 3 รายการ
     ปีงบประมาณ 2562

    ( 25 ธันวาคม 2561)

... 
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง แบบ บก.06
     ซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้น.ร. 3 รายการ ปีงบประมาณ 2562

    ( 25 ธันวาคม 2561)

... 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
     E-Bidding ปีงบประมาณ 2562

    ( 25 ธันวาคม 2561)

...  เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     E-Bidding 9 รายการ ปีงบประมาณ 2562
    ( 14 ธันวาคม 2561)

... 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.06
    ( 14 ธันวาคม 2561)

... 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม. 2562
    ( 4 ธันวาคม 2561)

... 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ
     หน้าที่
ครูผู้สอนในสถานศึกษา โครงการครูผู้ทรงคุณค่าฯ
     
ปีงบประมาณ 2562
    ( 28 พฤศจิกายน 2561)

.... 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม.2562
    ( 21 พฤศจิกายน 2561)


...  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2 ตุลาคม 2561)
แบบฟอร์มที่ 1

...  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2 ตุลาคม 2561)
แบบฟอร์มที่ 2

...  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์
     รายการโต๊ะ-เก้าอี้น.ร. 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
     อิเล็คทรอนิกส์ e-bidding ( 28 กันยายน 2561)


...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ
    บุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ( 23 กันยายน 2561)


...  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( 13 กันยายน .2561)

...  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
    เฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 1
( 4 กันยายน .2561)

...  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
    เฉพาะเจาะจง 2 
( 4 กันยายน .2561)

...  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
    จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์
     (e-bidding) 
( 3 กันยายน .2561)

...  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ
    จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ
    
(28 สิงหาคม .2561)

...  เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
    เฉพาะพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
    ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ ด้วย
    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(28 สิงหาคม .2561)

...  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
     พ.ศ.2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
(20 สิงหาคม .2561)

   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
        ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561

>    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
      (แบบฟอร์ม 1 / สขร.1)

>
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
      (แบบฟอร์ม 2 / สขร.1)


>
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
      (แบบฟอร์ม 1 / สขร.1)

>    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2561
      (แบบฟอร์ม 1 / สขร.1)


>
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
      (แบบฟอร์ม 2 / สขร.1)

>    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2561
      (แบบฟอร์ม 2 / สขร.1)

...............................................................................................................................................................

    ปีงบประมาณ 2561

...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคคล
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ
(6  กรกฎาคม .2561)

...  สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2561
     ลงวันที่ 27 มี.ค.2561 (จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร CC1)
(3 เม.ย.2561)

...  สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 5/2561
     ลงวันที่ 27 มี.ค.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
     อุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT )
(3 เม.ย.2561)

...  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ
     คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการ DLIT
     ปีงบประมาณพ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบ
     e-bidding)
(13 มี.ค.2561)

...  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ
     คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณพ.ศ.2561
     จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบ e-bidding)
(13 มี.ค.2561)

...  ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการ
     การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
     e-bidding) ครั้งที่ 2
(21 ก.พ.2561)

...  ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
     การสอนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ
     จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ e-bidding)
(19 ก.พ.2561)

...  ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
        และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
      การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปี พ.ศ.2561
      จำนวน 2 รายการ
(15 ก.พ.2561) ครั้งที่ 2

...  เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสาร
        ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
      คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
      (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคา
      อิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 
(15 กพ 2561) ครั้งที่ 2

...  เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสาร
        - ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
        ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ  
(13 กพ 2561)

...  เผยแพร่ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
        - ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
        ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ  
(13 กพ 2561)

...  ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ตามโครงวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการ
     ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปี 2561

        จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (29 ม.ค.2561)

...  ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
        ซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาประจำปี
        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จำนวน 2 รายการ (29 ม.ค.2561)


....  ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
        และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
      การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปี พ.ศ.2561
      จำนวน 2 รายการ
(23 ม.ค.2561)

...  เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสาร
        ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
      คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
      (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคา
      อิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 
(23 ม.ค.2561)

...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการ (22 ม.ค.2561)
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ครูผู้สอน 20 ราย
      โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561


... ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

... เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
     โครงการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนา
     คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่าน
     เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       (8 มกราคม 2561)

    ปีงบประมาณ 2560

...  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

...  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

...  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
- ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
- ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ DLIT

...  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

 .. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   รายละเอียดข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

..  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- รายละเอียดข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา