..มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

    รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    ภายในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส