< แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >