หมวดหมู่: ศน.รุจิรา

ประชุมคณะวิทยากรอบรมพัฒนาครูปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์

18มิถุนายน2567ประชุมคณะวิทยากร…

การประชุมวิชาการ เดือน มิถุนายน2567 เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดโดย ศน.ประจำเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน.

21มิถุนายน 2567 ภาคบ่าย กลุ่มน…

ใบงานแบบฝึกทักษะ Coding-อาหาร ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสัก อำเภอพิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยครูจิราพร สอนแก้ว (ครูซิ่ง)

17 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์…

ต้อนรับคณะติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก สำนักศึกษาธิการภาค 17

29 พฤษภาคม 2567 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐา…

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานการสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ หรือสัตว์นานาชนิด ปีการศึกษา2567 จาก สพฐ.ผ่านระบบออนไลน์ทาง OBEC TV และYoutube

5มิถุนายน2567ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะว…

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ณ สถานีต้นทาง ห้องประชุมภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์เขต 1

7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.…

ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนสอบ 100 คะแนน ของการทดสอบ O – NET ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์(Google Meet) ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีต้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิ…

You missed