หมวดหมู่: ศน.บุญฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนสอบ 100 คะแนน ของการทดสอบ O – NET ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เรื่อง ครูผู้ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยศน.บุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์

รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการ…

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปีการศึกษา 2566

You missed