กุมภาพันธ์ 2566

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ธันวาคม 2565

การจัดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
    (101 ปี ยุวกาชาดไทย)
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2566

พฤศจิกายน 2565

อัลบั้มภาพ เนื่องใน "วันสมเด็กพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565" ประจำปี 2565"
การจัดงาน "วันสมเด็กพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565" ประจำปี 2565"

ตุลาคม 2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนฯ ...จาก สนง.ลูกเสือแห่งชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.ลูกเสือ, กฎกระทรวง, ข้อบังคับ ...จาก สนง.ลูกเสือแห่งชาติ
อาวน์โหลด แบบฟอร์ม/คำร้อง ...จาก สนง.ลูกเสือแห่งชาติ
คู่มือระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 2565 สำนักการลูกเสือฯ สป.ศธ.
ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และจัดตั้งกลุ่มกอง
    เนตรนารีละแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเนตรนาร
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
    (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563

กันยายน 2565

การประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน
คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ 1 pptx
คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ 2 pdf