...หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     1.1  ว 1-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการู
     1.2  ว 6-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัด สพฐ.
     1.3  ว 12-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
     1.4  ว 13-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
     1.5  ว 1-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคัดเลือกฯ 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นระดับปฏิบัติการ
     1.6  ว 13-2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
     1.7  ว 1-2563 การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ
     1.8  ว 3-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
     1.9  ว 7-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 38 ค. (2) สังกัดเอกชนจังหวัด ภาคใต้ กรณีมีเหตุจำเป็นพิเศษ
     1.10  ว 10-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิฯ ภายในประเทศ
     1.11  ว 14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
     1.12  ว 15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
     1.13  ว 21-2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับบรรจุฯ 38 ค.(2)
     1.14  ว 22-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตน.ครูผู้ช่วย
     1.15  ว 13-2562 หลักเกณ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     1.16  ว 9-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
     1.17  ว 29-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค (2)
     1.18  หนังสือเลข 316-2564 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิฯ

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     2.1  ว 10-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล โรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
     2.2  ว 2-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งอาจารย์ ผช.ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ในอาชีวศึกษา
     2.3  ว 6-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     2.4  ว 7-2564 หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     2.5  ว 32-2564 การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ยุบ รวม เลิก เป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ
             ตำแหน่งครู

     2.6  ว 13-2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     2.7  ว 10-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้
             เป็นครูผู้ช่วย

     2.8  ว 9-2561 เกณฑ์โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย
     2.9  ว 8-2549 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์)
     2.10  ว 24-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
     2.11  ว 2384-2557 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

3. การพัฒนาบุคลากร

     3.1  ว 19-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ศธจ. และ ศธจ.
     3.2  ว 8-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     3.3  ว 4-2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3.4  ว 2-2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนวิทยฐานะ
             กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

     3.5  ว 2-2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
             รอง ผอ.สพท. และ ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

     3.6  ว 26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     3.7  ว 19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     3.8  ว 14-2561 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา สายงานการสอน
     3.9  ว 22-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
     3.10 ว 19-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
              ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.


4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     4.1  ว 8-2565 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา ของข้าราชการครูฯ ในช่วง covid-19
     4.2  ว 2-2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน
     4.3  ว 18 -2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ในสถานการณ์โควิด 2019
     4.4  ว 14-2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก covid 19
     4.5  ว 2-2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน
     4.6  ว 21-2564 ภาระงานของข้าราชการครูฯ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บริหารการศึกษา
     4.7  ว 23-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     4.8  ว 28-2564 การซักซ้อมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม (คนพิการ) พ.ค.ก.
     4.9  ว 9-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนกรณีได้คุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง
     4.10  ว 20-2563 การให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
     4.11  ว 5-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     4.12  ว 6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     4.13  ว 20-2563 การให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
     4.14  ว 9-2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู (เลื่อนแบบใหม่)
     4.15  ว 23-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
     4.16  กฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
     4.17  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

5. การให้คุณให้โทษ


     5.1  ว 4-2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูฯ ตามประมวลจริยธรรม
     5.2  ว 9-2565 แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา การลงโทษข้าราชการครูฯ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูล
     5.3  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
     5.4  กฎ กคศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
     5.5  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯ ออกจากราชการ พ.ศ. 2553
     5.6  กคศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
     5.7  กฎ กคศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
     5.8  กฎ กคศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
     5.9  กฎ กคศ. อำนาจการลงโทษ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
     5.10 กฎ กคศ.ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

6. การสร้างขวัญกำลังใจ

     6.1  ว 5-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่ม ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564
     6.2  ว 22 การกำหนดตัวชี้วัดรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ
             ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

     6.3  ว 21-2564 ภาระงานของข้าราชการครูฯ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บริหารการศึกษา
     6.4  ว 20-2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูฯ ตามหลักเกณฑ์แลวิธีการฯ ว 13 (กรณีทบทวน)
     6.5  ว 19-2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในสถานการณ์โควิด 2019
     6.6  ว 17-2564 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
     6.7  ว 12-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
     6.8  ว 11-2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     6.9  ว 10-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     6.10  ว 9-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
     6.11  ว 4-2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
     6.12  ว 31-2564 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564
     6.13  ว 12-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ให้สายบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
     6.14  ว 21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
     6.15  ว 17-2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
     6.16  หนังสือเลข 0206.3-0522 ลว. 16 กรกฎาคม 2564 เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
     6.17  หนังสือเลข 0206.3-0525 ลว. 16 กรกฎาคม 2564 เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
     6.18  หนังสือเลข 0206.5-351 แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่งฯ
     6.19  หนังสือเลข 0206-3-0667 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู

7. การบริหารอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

     7.1  ว 3-2565 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ อิเล็กทรอนิกส์ 2564
     7.2  ว 11-2565 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ส. 2564
     7.3  ว 26-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
     7.4  ว 27-2564 การกำหนดตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     7.5  ว 30-2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ตามมาตรา 38 ค.(2)
     7.6  ว 3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     7.7  ว 23-2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
     7.8  ว 16-2563 ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา